Rozpočet

VÝHLED ROZPOČTU 2020-2021

Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace
IČO: 00078930
VÝHLED ROZPOČTU 2020-2021
Rozpočet 2019 Výhled 2020 Výhled 2021
Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM
Osobní náklady 2 276 967 0 2 276 967 2 350 000 2 350 000 2 400 000 2 400 000
ONIV náklady 4 604 0 4 604 4 700 0 4 700 4 800 0 4 800
FKSP 32 884 0 32 884 35 000 420 35 420 36 000 450 36 450
Nákup materiálu 205 500 400 205 900 220 000 2 100 222 100 235 000 2 300 237 300
Nákup vody,paliv,energií 652 000 2 070 654 070 680 000 0 680 000 700 000 0 700 000
Nákup služeb 2 705 926 0 2 705 926 2 800 000 0 2 800 000 2 900 000 0 2 900 000
Ostatní náklady 52 800 0 52 800 55 000 0 55 000 58 000 0 58 000
Odpisy 202 318 20 202 338 236 000 35 236 035 236 000 35 236 035
Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Náklady celkem 6 132 999 2 490 6 135 498 6 380 700 2 555 6 383 255 6 569 800 2 785 6 572 585
Příjmy za poskytování služeb 1 615 000 0 1 615 000 1 700 000 0 1 700 000 1 800 000 0 1 800 000
Příjmy z prodeje zboží 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příjmy z pronájmů 50 000 10 000 60 000 52 000 12 000 64 000 54 000 14 000 68 000
Ostatní příjmy 0 00 6 0 0 0 0 0 0
Neinvestiční dotace 4 460 489 0 4 460 489 4 619 255 0 4 619 255 4 704 585 0 4 704 585
Zúčtování fondů 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investiční dotace 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výnosy celkem 6 125 489 10 000 6 135 489 6 371 255 12 000 6 383 255 6 558 585 14 000 6 572 585
Hospodářský výsledek -7 510 7 510 -9 445 9 445 0 -11 215 11 215 0

PhDr. Martin Musílek, ředitel divadla, Dne 28. 11. 2018
Schváleno Radou města z titulu funkce zřizovatele, usnesení č.

Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace
IČO: 00078930
ROZPOČET NA ROK 2019
Hlavní činnost Hospodářská Celkem
dotace
SR
účel. dot.
Kraj
dotace
zřizov.
dotace
ostatní
(doplňková) činnost
Osobní náklady 0 0 2 276 967 0 0 2 276 967
ONIV náklady 0 0 4 604 0 0 4 604
FKSP 0 0 32 884 0 0 32 884
Nákup materiálu 0 0 205 500 0 400 205 900
Nákup vody, paliv, energií 0 0 652 000 0 2 070 654 070
Nákup služeb 50 000 40 000 2 615 926 0 0 2 705 926
Ostatní náklady 0 0 52 800 0 0 52 800
Odpisy 0 0 202 318 0 20 202 338
Investice 0 0 90 000 0 0 90 000
Náklady celkem 50 000 40 000 6 042 999 0 2 490 6 135 489
Příjmy za poskytování služeb 0 0 1 615 000 0 0 1 615 000
Příjmy z prodeje zboží 0 0 0 0 0 0
Příjmy z pronájmů 0 0 50 000 0 10 000 60 000
Ostatní příjmy 0 0 6 0 0 6
Neinvestiční dotace 50 000 40 000 4 4 370 489 0 4 460 489
Zúčtování fondů 0 0 0 0 0 0
Investiční dotace 0 0 90 000 0 0 90 000
Výnosy celkem 50 000 40 000 6 035 489 0 10 000 6 135 489
Hospodářský výsledek 0 0 -7 510 0 7 510 0

PhDr. Martin Musílek, ředitel divadla, Dne 28. 11. 2018
Schváleno Radou města z titulu funkce zřizovatele, usnesení č. v předloženém znění.