Rozpočet

VÝHLED ROZPOČTU 2024-2026

Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace
IČO: 00078930
VÝHLED ROZPOČTU 2024-2026
Rozpočet 2024 Výhled 2025 Výhled 2026
Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM
Osobní náklady 2 897 873 0 2 897 873 2 975 413 2 975 413 3 245 750 0 3 245 750
ONIV náklady 13 309 0 13 309 16 000 0 16 000 18 000 0 18 000
FKSP 40 391 0 40 391 59 508 59 508 64 915 0 64 915
Nákup materiálu 859 500 500 860 000 1 500 000 550 1 500 550 1 600 000 600 1 600 600
Nákup vody,paliv,energií 1 380 000 3 480 1 383 480 1 450 000 4 500 1 454 500 1 550 000 5 000 1 555 000
Nákup služeb 5 032 750 0 5 032 750 5 000 000 0 5 000 000 5 200 000 0 5 200 000
Ostatní náklady 86 000 0 86 000 80 000 0 80 000 90 000 0 90 000
Odpisy 197 966 20 197 986 200 000 20 200 020 200 000 20 200 020
Investice 478 800 0 478 800 0 0 0 0 0 0
Náklady celkem 10 986 589 4 000 10 990 589 11 280 921 5 070 11 285 991 11 968 665 5 620 11 974 285
Příjmy za poskytování služeb 2 244 000 0 2 244 000 2 300 000 0 2 300 000 2 500 000 0 2 500 000
Příjmy z prodeje zboží 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příjmy z pronájmů 50 000 10 000 60 000 52 000 12 000 64 000 54 000 14 000 68 000
Ostatní příjmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neinvestiční dotace 8 213 789 0 8 213 789 8 928 921 0 8 928 921 9 414 665 0 9 414 665
Zúčtování fondů 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investiční dotace 478 800 0 478 800 0 0 0 0 0 0
Výnosy celkem 10 986 589 10 000 10 996 589 11 280 921 12 000 11 292 921 11 968 665 14 000 11 982 665
Hospodářský výsledek 0 6 000 6 000 0 6 930 6 930 0 8 380 8 380

PhDr. Martin Musílek, ředitel divadla, Dne 5. 11. 2023

Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace
IČO: 00078930
ROZPOČET NA ROK 2024
Hlavní činnost Hospodářská Celkem
dotace
SR
účel. dot.
Kraj
dotace
zřizov.
dotace
ostatní
(doplňková) činnost
Osobní náklady 0 0 2 897 873 0 0 2 897 873
ONIV náklady 0 0 13 309 0 0 13 309
FKSP 0 0 40 391 0 0 40 391
Nákup materiálu 478 800 0 211 000 169 700 500 860 000
Nákup vody, paliv, energií 0 0 1 380 000 0 3 480 1383 480
Nákup služeb 0 0 4 432 750 600 000 0 5 032 750
Ostatní náklady 0 0 86 000 0 0 86 000
Odpisy 0 0 197 966 0 20 197 986
Investice 0 0 0 478 800 0 478 800
Náklady celkem 478 800 0 9 259 289 1 248 500 4 000 10 990 589
Příjmy za poskytování služeb 0 0 2 244 000 0 0 2 244 000
Příjmy z prodeje zboží 0 0 0 0 0 0
Příjmy z pronájmů 0 0 50 000 0 10 000 60 000
Ostatní příjmy 0 0 0 0 0 0
Neinvestiční dotace 478 800 0 6 965 289 769 700 0 8213 789
Zúčtování fondů 0 0 0 0 0 0
Investiční dotace 0 0 0 478 800 0 478 800
Výnosy celkem 478 800 0 9 259 289 1 248 500 10 000 10 996 589
Hospodářský výsledek 0 0 0 0 6 000 6 000

PhDr. Martin Musílek, ředitel divadla, Dne 5. 11. 2023
Schváleno RM, usnesení č. 488/2023/34