Rozpočet

VÝHLED ROZPOČTU 2021-2023

Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace
IČO: 00078930
VÝHLED ROZPOČTU 2021-2023
Rozpočet 2021 Výhled 2022 Výhled 2023
Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM
Osobní náklady 2 570 909 0 2 570 909 2 700 000 2 700 000 2 800 000 0 2 800 000
ONIV náklady 13 253 0 13 253 15 000 0 15 000 17 000 0 17 000
FKSP 36 618 0 36 618 38 000 38 000 40 000 0 40 000
Nákup materiálu 206 000 500 206 500 220 000 420 220 420 235 000 450 235 450
Nákup vody,paliv,energií 652 000 3 480 655 480 680 000 2100 682 100 700 000 2 300 702 300
Nákup služeb 4 536 240 0 4 536 240 4 100 000 0 4 100 000 4 300 000 0 4 300 000
Ostatní náklady 51 000 0 51 000 55 000 0 55 000 58 000 0 58 000
Odpisy 202 296 20 202 316 236 000 35 236 035 236 000 35 236 035
Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Náklady celkem 8 268 316 4 000 8 272 316 8 044 000 2 555 8 046 555 8 386 000 2 785 8 388 785
Příjmy za poskytování služeb 2 380 000 0 2 380 000 2 000 000 0 2 000 000 2 200 000 0 2 200 000
Příjmy z prodeje zboží 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příjmy z pronájmů 50 000 10 000 60 000 52 000 12 000 64 000 54 000 14 000 68 000
Ostatní příjmy 0 00 6 0 0 0 0 0 0
Neinvestiční dotace 5 832 316 0 5 832 316  5 982 555 0 5 982 555 6 120 785 0 6 120 785
Zúčtování fondů 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investiční dotace 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výnosy celkem 8 262 316 10 000 8 272 316 8 034 555 12 000 8 046 555 8 374 785 14 000 8 388 785
Hospodářský výsledek -6 000 6 000 0 -9 445 9 445 0 -11 215 11 215 0

PhDr. Martin Musílek, ředitel divadla, Dne 26. 10. 2020
Schváleno Zastupitelstvem města z titulu funkce zřizovatele 28. 1. 2021, usnesení č. 20/2021/1

Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace
IČO: 00078930
ROZPOČET NA ROK 2021
Hlavní činnost Hospodářská Celkem
dotace
SR
účel. dot.
Kraj
dotace
zřizov.
dotace
ostatní
(doplňková) činnost
Osobní náklady 0 0 2 570 909 0 0 2 570 909
ONIV náklady 0 0 13 253 0 0 13 253
FKSP 0 0 36 618 0 0 36 618
Nákup materiálu 0 0 156 000 50 000 500 206 500
Nákup vody, paliv, energií 0 0 652 000 0 3 480 655 480
Nákup služeb 0 0 3 486 240 1 050 000 0 4 536 240
Ostatní náklady 0 0 51 000 0 0 51 000
Odpisy 0 0 202 296 0 20 202 316
Investice 0 0 472 000 0 0 472 000
Náklady celkem 0 0 7 640 316 1 100 000 4 000 8 744 316
Příjmy za poskytování služeb 0 0 2 080 000 300 000 0 2 380 000
Příjmy z prodeje zboží 0 0 0 0 0 0
Příjmy z pronájmů 0 0 50 000 0 10 000 60 000
Ostatní příjmy 0 0 0 0 0 0
Neinvestiční dotace 0 0 5 032 316 800 000 0 5 832 316
Zúčtování fondů 0 0 0 0 0 0
Investiční dotace 0 0 472 000 0 0 472 000
Výnosy celkem 0 0 7 634 316 1 100 000 10 000 8 744 316
Hospodářský výsledek 0 0 -6 000 0 6 000 0

PhDr. Martin Musílek, ředitel divadla, Dne 26. 10. 2020
Schváleno Zastupitelstvem města z titulu funkce zřizovatele 28. 1. 2021, usnesení č. 20/2021/1 v předloženém znění.